• pagebanner

Kompaniýanyň tertibi

Biz kim?

“Kunshan Lijunle Elektron Enjamlar Ltd.

2008-nji ýyldan bäri LIJUNLE üznüksiz täzelenmek we garaşmak üçin bilelikde işledi.

LIJUNLE-iň önümleri içerde we daşary ýurtlarda gaty meşhurdyr we ösen tehnologiýa, durnukly hil, ygtybarly bahalar we artykmaç bahalar bilen ähli müşderiler tarapyndan makullanýar. Bu meniň öňegidişligim we siziň kanagatlanmagyňyz meniň maksadym "-diýip, bizi öňe sürýär.

Biz elmydama "müşderiniň zerurlyklary merkez hökmünde, wadadan has gowy" ýörelgesine eýerýäris we müşderiniň isleglerine we isleglerine laýyk gelýän köpugurly, ýokary hilli enjamlar bilen üpjün edýäris. Dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderilere kompaniýamyza hoş geldiňiz, geliň, ähli iman we yhlas bilen elleşeliň.

Biz näme edýäris?

“Lijunle Elektron Enjamlar Co. .

Programmalar dokma, egin-eşik, senagat matalary, mahabat, etiketka çap etmek we gaplamak, elektronika, öý enjamlary, bezeg, metal gaýtadan işlemek we beýleki köp sanly pudagy öz içine alýar.

Geljege umyt baglaýan Lijunle, pudakda öňe gidişlige gönükdirilen ösüş strategiýasyna eýerer, tehnologiki innowasiýalary, dolandyryş innowasiýalaryny we innowasiýa ulgamynyň özeni hökmünde marketing innowasiýalaryny yzygiderli güýçlendirer we has gowy enjam kompaniýasy bolmaga çalyşar.

page-aboutimg-(2)
page-aboutimg-(1)

Korporatiw medeniýetimiz

1) ideologiki ulgam
Esasy düşünje "ilki bilen adamlara gönükdirilen, müşderi".
Kärhananyň wezipesi "dogruçyllyk, pragmatizm, ösüş we täzelik".

Iň gowusyny ediň: iş standartlaryna ýokary talaplar we "ähli işi ajaýyp etmek".

2) Esasy aýratynlyklar
Täzelik etmäge het edip: esasy häsiýeti döwmäge, synap görmäge, pikirlenmäge we etmäge het etmekdir.
Bütewilige ýapyşmak: bitewilige ýapyşmak esasy aýratynlygymyzdyr.
Işgärlere ideg: işgärler üçin okuw beriň, işgärler naharhanalaryny işlediň we işgärlere günde üç gezek nahar beriň.

Näme üçin bizi saýlamaly?

1) Biziň kompaniýamyz size tehniki tehniki görkezme we satuwdan soňky hyzmaty berip biljek hünärmen tehniki hyzmat topary bilen enjamlaşdyrylandyr.
2) Aragatnaşykda müşderiniň zerurlyklaryna düşüniň we müşderiniň jogap meselelerini çalt çözüň. Önümiň hilini yzygiderli ýokarlandyryň.
3) Professional önümçilik, öňdebaryjy tehnologiýa, Ösen tehnologiýa, durnukly hil, ygtybarly mehaniki öndürijilik we artykmaç bahalar bilen içerde we daşary ýurtlarda satylýar.
4) Birnäçe ýyllap gönükdirilen ösüşden we üznüksiz täzeliklerden soň, ulanyjylaryň isleglerini kanagatlandyrmak üçin her ýyl ondan gowrak täze önüm bazara çykarylýar.
5) Ilki bilen hil we hyzmaty öňe sürmek bilen, elmydama "müşderiniň merkezi hökmünde, wadalardan has gowy" iş pelsepesine eýerýäris.
6) Seresaply dizaýn we takyk önümçilik arkaly müşderilere dürli funksiýalary we ýokary hilli lenta kesmek enjamlary bilen üpjün etmek.
7) Ylym we tehnologiýa geljekde el-ele alyp barýar; tehnologiýa gözleglerine we ösüşine üns berýär, önüm öndürijiligini täzeleýär we gowulandyrýar we has gowy geljegi döretmek üçin bilelikde işleşeris diýip umyt edýäris.

* Biziň borjumyz: Durmuş üçin mugt pyçak üwemek.

pageimg (2)
pageimg (1)
pageimg (3)
dsadaboutimg-3
sadaboutimg-(3)

Käbir müşderilerimiz

aboutimg (4)

Töleg we eltip bermek

* MOQ: 1 birlik
* Port: Şanhaý
* Töleg şertleri: T / T, L / C, D / A, D / P, Western Union, MoneyGram, Paypal
* Gaplamak üçin material: Kagyz / Agaç
* Gaplamanyň görnüşi: Multfilmler
* Eltip bermek: Töleg alanyndan 3-5 günüň içinde eltip bereris.

Biz üpjün edýäris

* Iň oňat önümler we zawodyň bahasy.
* Wagtynda eltip bermek we iň gysga möhlet.
* 1 ýyl kepillik Önümlerimiz 12 aýyň içinde dogry işlemese, ätiýaçlyk şaýlaryny mugt hödürläris; eltip bermek üçin tölemeli.
* OEM we ýöriteleşdirilen hyzmat.
* Ulanyjy gollanmalary otnositel maşynlar bilen gider.

Hyzmat

* QC: productshli önümler eltilmezden ozal barlanar.
* Kompensasiýa: Haýsydyr bir hünärsiz önüm tapylsa, öwezini dolarys ýa-da müşderilere täze hünärli önüm ibereris.
* Bejeriş we abatlaýyş: Islendik tehniki hyzmat ýa-da abatlaýyş zerurlygy ýüze çykan halatynda meseläni tapmaga we degişlilikde görkezme bermäge kömek ederis.
* Amal görkezmesi: Operasiýa bilen baglanyşykly haýsydyr bir mesele bar bolsa, bize ýüz tutup bilersiňiz.