• pagebanner

Önümlerimiz

Sim kesmek we öwrümli maşyn LJL-200

Gysga düşündiriş:

Model: LJL-200
Zolagyň uzynlygy: 2-30mm
Simiň ululygy: AWG14-22
Munuň üçin amatly: AV / DC elektrik liniýasy, elektron liniýa, köp merkezi çyzyk, rezin çyzyk, izolýasiýa liniýasy


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Spesifikasiýa

  • Simleri kesmek we burmak üçin ulanylýar
  • Zolagyň uzynlygy: 2-30mm
  • Simiň ululygy: AWG14-22
  • Kuwwat bahasy: 120W
  • Agramy: 15kg
  • Ölçeg: 300 * 200 * 160mm
  • Munuň üçin amatly: AV / DC elektrik liniýasy, elektron liniýa, köp merkezi çyzyk, rezin çyzyk, izolýasiýa liniýasy

Aýratynlyklary

1. specialörite mehaniki gurluş, egrilen sim, gutarandan soň
2. springörite bahar çeňňegi, ujuny egreliň, gowşatmak aňsat däl
3. 22AWG-14AWG döwür spesifikasiýasy bilen bir ýadroly öwrümli sim
4. Munuň üçin amatly: AV / DC tok şnury, elektron sim, köp ýürekli sim, rezin sim we izolýasiýa liniýasy

Işleýiş görkezmeleri

1 ating Amal görkezmeleri
1). Elektrik üpjünçiligini birikdiriň, işleýän ýeriňizi aşak çekiň we motor gural saklaýjysyny aýlanmaga iterýär.
2). Suratda görkezilişi ýaly gelýän setir ugry; Simleri akril wilka deşigine ýerleşdirýänçä degýänçä goýuň.
3). Pedal basylanda zynjyr roker goluny herekete getirýär we kamerany öňe iteklemek üçin leňňer ýörelgesi ulanylýar, kamera bolsa kesiji roker goluny merkeze jemlemek üçin eňňit ýörelgesini ulanýar we pyçak we sim burulýan çeşme bolup biler. derini kesiň we simi öwrüň.
4). Peeliň işleýşi bolan pedaly boşatman simi çykaryň we pedaly boşadyň.
5). Simleri gaýtadan işlemek prosedurasyny ýokardaky 2.3.4-de bir-birden tamamlaň. Bellikler: hereketlendiriji işe başlanda, temperatura takmynan 60 will ýokarlanar we hemişelik temperaturada saklanar

2 each Her bölümiň funksional düşündirişi
1). Positionerleşiş şahasy: bu şaft ýerleşdirmek üçin ulanylýar we gaýtadan işlemegiň uzynlygynyň ýerleşişini özi düzedip bolýar.
2). Positionerleşýän şahanyň nurbatyny sazlamak: ýerleşiş miliniň işini düzeltmek üçin ulanylýar. Positionerleşýän ýeri, diňe nurbat ýerleşdirilenden soň sazlap bolýar we düzedişden soň gulplap bolýar.
3). Gural saklaýjyny berkidiji nurbat: gural saklaýjyny pyçakda düzeltmek funksiýasy.
4). Pyçagyň gyrasyny sazlaýjy nurbat: ýagny simiň diametrini sazlaň. Nurbat bilen esasy plastinanyň arasyndaky boşluk näçe uly bolsa, inçe sim gaýtadan işlenip bilner we boşluk näçe kiçi bolsa, şonça-da galyň sim gaýtadan işlenip bilner.
5). Roker goly: kesiji roker golunyň garaşylyşy ýaly hereket etmegi üçin podşipnik we kamerany itekläň.
6). Aýak pedaly takmynan 20-30 dereje bolmaly.
7). Pyçak kesiş ýagdaýyna ýetende, simiň burulýan çeşmesi sim gabynyň üstünde takmynan 0,4-0,5 mm basylýar.

3 poor Gowy öwrümli sim üçin näsazlyklary düzetmek usuly:
Simleriň burulmagy pes bolsa, barlaň:
1). Pyçagyň geýilendigini ýa-da ýokdugyny barlaň.
2). Pyçagyň arkasyndaky burulýan çeşmäniň döwülendigini ýa-da deformasiýa edilendigini barlaň. Özüňiz düzediň ýa-da çalşyň.

4 enance Bejeriş görkezmeleri:
Süýşýän bogunlary çalgy ýagy bilen yzygiderli dolduryň we enjamy arassa saklaň.

200singliemg (3) 200singliemg (1) 200singliemg (2)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň